เอกสาร Classroom Action Research (CAR)

แบบฟอร์ม PA1 – PA5

งานนำเสนอ อบรม สื่อสร้างสรรค์ (1)

งานนำเสนอ อบรม สื่อสร้างสรรค์ (2)

ไฟล์ template สภาพปัญหาและแรงบันดาลใจพร้อมสคริปแนวทางการจัดทำวีดีทัศน์แรงบันดาลใจ

ไฟล์ template ผลลัพธ์ทางการเรียนของผู้เรียนและตัวอย่างการจัดเก็บผลลัพธ์ทางการเรียนของผู้เรียนแบบ paper (PDF)

ตัวอย่างการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ (8 ตัวชี้วัด)

ตัวอย่างการจัดเก็บเอกสาร ว. PA (ด้านที่ 1) 15 ตัวชี้วัด

ตัวอย่างการเขียนประเด็นท้าทาย

เอกสาร Classroom Action Research (CAR)

แบบฟอร์ม PA1 – PA5

งานนำเสนอ อบรม สื่อสร้างสรรค์ (1)

งานนำเสนอ อบรม สื่อสร้างสรรค์ (2)

ไฟล์ template สภาพปัญหาและแรงบันดาลใจพร้อมสคริปแนวทางการจัดทำวีดีทัศน์แรงบันดาลใจ

ไฟล์ template ผลลัพธ์ทางการเรียนของผู้เรียนและตัวอย่างการจัดเก็บผลลัพธ์ทางการเรียนของผู้เรียนแบบ paper (PDF)

ตัวอย่างการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ (8 ตัวชี้วัด)

ตัวอย่างการจัดเก็บเอกสาร ว. PA (ด้านที่ 1) 15 ตัวชี้วัด

ตัวอย่างการเขียนประเด็นท้าทาย

สมัครสมาชิก