การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA

รุ่นที่ 10 จังหวัดชัยนาท วันที่ 5 เมษายน 2566

รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ :