การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA

รุ่นที่ 16 ศรีสะเกษ (อปท) ณ. เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2566

รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ :