การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA

รุ่นที่ 14 กระบี่ วันที่ 25 มิถุนายน 2566

รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ :