การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA

รุ่นที่ 12 กระบี่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2566

รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ :