การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA

รุ่นที่ 17 จังหวัด ตราด 23 กัยายน 2566

รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ :

เกียรติบัตร :