การอบรมเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การจัดทำข้อตกลง PA

รุ่นที่ 9 จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 19 มีนาคม 2566

รับชมและ ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ :